THÔNG BÁO

      Trường Mầm non Phong Minh tổ chức thực hiện công khai các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ giáo dục năm học 2020-2021;

- Nội dung công khai kèm theo thông báo số 56/TB-PGDĐT ngày 15/10/2020 thông báo kết quả thẩm định về các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ giáo dục năm học 2020-2021 của trường Mầm non Phong Minh.

- Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở làm việc.

- Thời gian niêm yết từ 16 tháng 10 đến 26 tháng 10.

- Địa điểm: tại trường Mầm non Phong Minh bao gồm các lớp học của 9/9 nhóm lớp của 4/4 khu, bảng tin nhà trường, bảng công khai tại văn phòng nhà trường. Giao cho bà Nguyễn Thị Thuận - Trưởng ban thanh tra nhân dân tiếp nhận các thông tin phản hồi về các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ giáo dục năm học 2020-2021 trong thời gian niêm yết; Tổng hợp báo cáo thủ trưởng đơn vị để sử lý các vi phạm theo quy định của pháp luât./.

THÔNG BÁO

      Trường Mầm non Phong Minh tổ chức thực hiện công khai các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ giáo dục năm học 2020-2021;

- Nội dung công khai kèm theo thông báo số 56/TB-PGDĐT ngày 15/10/2020 thông báo kết quả thẩm định về các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ giáo dục năm học 2020-2021 của trường Mầm non Phong Minh.

- Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở làm việc.

- Thời gian niêm yết từ 16 tháng 10 đến 26 tháng 10.

- Địa điểm: tại trường Mầm non Phong Minh bao gồm các lớp học của 9/9 nhóm lớp của 4/4 khu, bảng tin nhà trường, bảng công khai tại văn phòng nhà trường. Giao cho bà Nguyễn Thị Thuận - Trưởng ban thanh tra nhân dân tiếp nhận các thông tin phản hồi về các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ giáo dục năm học 2020-2021 trong thời gian niêm yết; Tổng hợp báo cáo thủ trưởng đơn vị để sử lý các vi phạm theo quy định của pháp luât./.